WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny jest własnością firmy Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce i jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie tekstów i danych (np. w publikacjach prasowych, zestawieniach danych itp.) z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w następujących przypadkach:

1. gdy dokumenty pozostają w niezmienionej postaci oraz

2. użycie odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i prywatnych, a wykorzystywane dokumenty nie są ani przenoszone, ani kopiowane do sieci komputerowej czy witryny internetowej stron trzecich, ani też nie są rozpowszechniane w innych mediach; a także

3. na wszystkich egzemplarzach pojawia się znak Copyright oraz niniejsze warunki użytkowania.

Z wyjątkiem niniejszego zezwolenia na użytkowanie inne rodzaje użytkowania są zabronione. Naruszanie tego zakazu będzie ścigane zgodnie z prawem cywilnym i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Niniejsze zezwolenie na użytkowanie nie obejmuje prawa na użytkowanie projektu i układu graficznego, ani powiązanych z nimi fotografii czy wizerunków niniejszej witryny, ani żadnej innej witryny należącej do grupy Mondelēz International lub obsługiwanej przez Mondelēz International. Także poszczególne elementy niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawem własności marki; z wyjątkiem wymienionych wyżej punktów 1-3 nie zezwala się na ich kopiowanie, ani na powielanie w całości ani w części; dotyczy to w szczególności marek, symboli graficznych (logo), elementów graficznych, elementów obrazów i dźwięków wykorzystywanych na niniejszej witrynie.

Marki, tytuły, symbole (logo)

Wszystkie nazwy produktów wymienione w niniejszej witrynie są markami należącymi do firmy Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce lub ewentualnie jej licencjodawców, niezależnie od tego, czy są wyróżnione i oznaczone symbolem ®, czy też nie. Na niniejszej witrynie mogą znajdować się również marki należące do kontrahentów firmy Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce. Użytkowanie tych oznaczeń przez osoby trzecie jest zabronione. Produkty, które na niniejszej witrynie oferowane są adresatom mieszkającym na terenie Polski mogą być w innych krajach dostępne w handlu pod innymi markami, oznaczeniami czy zestawieniami. Z pytaniami prosimy zwracać się do oddziału firmy Mondelēz International w swoim kraju. Odpowiedzialność. Informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej są sprawdzane pod kątem poprawności. Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Odnośniki (linki)

Witryna internetowa firmy Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce oraz strony innych spółek należących do Mondelēz International zawierają także odnośniki (linki) do stron internetowych innych firm. Przy pierwszym tworzeniu dowiązania oferta strony trzeciej jest sprawdzana pod kątem legalności jej treści. Klikając na linki do innych stron internetowych, opuszczają Państwo witrynę należącą do Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce. Witryny związane z tymi adresami nie znajdują się pod kontrolą firmy Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce, która w związku z tym nie ma wpływu na ich treść, zmiany i aktualizacje. Powyższe dotyczy w równej mierze transmisji internetowych (tzw. webcasting) oraz innych form łączenia się z witrynami internetowymi należącymi do stron trzecich. Zamieszczone linki pełnią wyłącznie rolę oferty usług. O ile jednak firma Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce lub inne spółki należące do Mondelēz International stwierdzą lub powezmą wiadomość, że oferta zawiera treści niezgodne z prawem, dany odnośnik (link) zostanie w trybie natychmiastowym zweryfikowany i – w razie potrzeby – usunięty.

Copyright © 2022, Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone